Tankar kring samhälle och liberalism

Allt i samhället är politiskt så till vida att samhället styrs av politiker som har en viss samhälls- och människosyn vilket innebär att allt är politiskt men inte för den skull partipolitiskt.  Demokrati är en styrelseform enligt vilken alla medborgare deltar i eller har inflytande på ledningen. Det liberala samhällsbygget vilar på tre pelare: andlig frihet, materiell frihet och solidaritet. Att samhället har en infrastruktur som fungerar är nödvändigt och av den är kommunikationer en viktig del som exempelvis busstrafik.

Liberalism

Det liberala samhällsbygget vilar på tre pelare: andlig frihet, materiell frihet och solidaritet:

 

- Andlig frihet innebär rätten att hysa och uttrycka politiska, religiösa och andra övertygelser. Det viktigaste sättet att trygga den andliga friheten är demokratin. Den bygger på politisk frihet, allmän rösträtt och rättssäkerhet.

 

- Materiell frihet innebär rätten att välja yrke, konsumtion, bosättning och livsstil. Det viktigaste sättet att trygga den materiella friheten är marknadsekonomin. Den bygger på enskilt ägande, närings- och avtalsfrihet. Konsumenternas val styr produktionen. Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som går att förena med demokrati.

 

- Solidaritet handlar om människors omsorg om andra människors välbefinnande och livschanser. Insikten om de sämst ställdas villkor är alltid en viktig utgångspunkt för vårt arbete. I ett liberalt välfärdssamhälle bidrar stat, kommuner och frivilliga gemenskaper till alla människors trygghet och förankringar. Välfärdspolitikens viktigaste uppgifter är att bidra till människors rätt till självbestämmande, till att deras grundläggande behov tillgodoses och till att nya möjligheter ges till dem som annars skulle ha få livschanser.

 

Liberaler är världsmedborgare. Människors rätt till frihet måste värnas oavsett var på jorden de befinner sig. Hunger och fattigdom måste bekämpas. Vi arbetar för global frihandel och en generös biståndspolitik. Vi vill stärka demokratin och marknadsekonomin i alla världens länder. Den liberala visionen är fri rörlighet för individen.

 

> Folkpartiet - Sveriges liberala parti