Andras busstrafikforskning

Pionjärforskare inom busstrafiken

Sven Godlund vill jag hävda är den förste bussforskaren i Sverige. Godlunds avhandling från 1954 med titeln Busstrafikens framväxt i de urbana influensfälen var ett primärarbete.

 

Han belyste utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv busstrafikens rumsliga tilväxt och trafikutbredning i förhållande till ett antal tätorter.

 

Definitionsmässigt behandlade Godlund den reguljära passagerartrafiken utifrån orsak och verkan.

Godlunds slutsats var att den framtida utvecklingen skulle komma att innebära både en turutveckling i tätortsnära områden och en viss nedgång på landsbygden på grund av den fortgående folkmängdsminskningen.

 

Kartbilden anger år för första lagstiftning om biltrafik i olika europeiska länder.

Tidpunkter för första lagstiftningen om automobiltrafik i olika europeiska länder. Källa: Sven Godlund 1954, sid 12.